ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ತಾಣದ ವಿಳಾಸವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಇದೀಗ :

www.books.kannada.name

ಎಂಬ ವಿಳಾಸವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು